was successfully added to your cart.

Life as a great Dance, Maya Mandala Tallinnas 20.-24. september.

By 27. mai 2017
When:
20. sept. 2017 – 24. sept. 2017 all-day
2017-09-20T00:00:00+03:00
2017-09-25T00:00:00+03:00

НА РУССКОМ НИЖЕ
IN ENGLISH BELOW

Life as a great Dance with Maya Mandala
20-24. september 2017 Tallinnas

Elu kui suur Tants

Energia voolab meis pidevalt, peatumata, läbi meie hingamise ja teadvuse. Energia liikumine on meie olemise aluseks, elu aluseks. Energia voolamine sarnaneb tantsu mustritele ega korda end kunagi. Kui energia mingil põhjusel takerdub, langeme me justkui lõksu ja hakkame kordama olukordi ja sündmuseid oma igapäevaelus. Kui kasvatame oma ego läbi meelemustrite ja käitumismudelite, hakkame lõputult elama läbi samu olukordi, mängima läbi sama stsenaariumit.

Workshopil meenutame, kuidas luua üheskoos, harmoonias ja armastuses, planeedi ja kogu looduga samas rütmis. Avastame erinevaid tantsuvorme ja meditatsioonipraktikaid; joondame läbi tantsu, tervenduse, meditatsiooni ja teadliku kogemise nii oma keha kui ka energiavälja. Läbime spontaanse tantsu praktikad, viie elemendi tantsu, nais- ja meesenergiate tantsu. Läbi kujundite ja arhetüüpide tantsu läbime päikese ja kuu, maa, taeva ja keha rütmid ning tsüklid. Kombineerime tantsuliigutused, kujundid ja hingamise, et tervendada ja taastada meie keha energia, vabastada hinge tarkus ning tantsida Armastuse Tantsu. Loome oma elule uue dimensiooni nii meie sees kui ka väljaspool, loome end ja oma elu koos Kõiksusega.

MAYA-st
Maya on Mandala tantsu looja ja inimolemust puudutavate iidsete teadmiste meister. Alates 2009. aastast on tema koolitustel osalenud tuhandeid naisi üle maailma. Nende jaoks, kes on valmis saama Mandala tantsu õpetajateks, toimub koolitusteseeria kuue erineva seminariga: „Sünd“, „Õitsemine“, „Küpsus“; Mandala tants 1,2 ja 3. Mandalatantsu koolitused toimuvad lisaks Venemaale pidevalt ka Prantsusmaal, Belgias, Saksamaal, Hispaanias, Indias, Taimaal, Singapuris ja Balil. Kõik workshopid aitavad tervendada keha ja hinge; mõista sügavaimat tõde sellest, kes sa oled; meenutada ja taasühineda Lõputu Loovusega.
Maya alustas vaimsete praktikate ja ümber maailma reisimisega juba 18-aastaselt, õppis mitmete tuntud meistrite juures nii budismi, Surabi tantra suunal kui ka Osho gruppides. 14 aastat veetis Maya koos sufi meistri Zahiraga. Talle kõige olulisem meister on aga dzogcheni õpetaja Namkai Norbu. Maya on veetnud palju aastaid erinevaid teraapiaid praktiseerides, õppinud energeetilist tervendamist, reikit, massaaźi. Ta valdab erinevaid tantsustiile nagu kontakt-improvisatsioon, jazz, moderntants, tango, flamenco ja osaleb pidevalt erinevatel rahvusvahelistel festivalidel.

Kursus toimub inglise keeles, eesti keelse tõlkega

Aeg: 20-24. september 2017
Koht: Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn http://bli.ee/
Osalustasu: 340 eurot registreerudes kuni 1. augustini,
hiljem 360 eurot.
Registreerimine ja lisainfo: info@sunara.ee või tel teel Merliis 5539165 või Kretel 56241111

 

Life is a great Dance with Maya Mandala
20-24th september in Estonia

The energy in our body flows continuously, without stopping, through our breath and consciousness. The energy movement is the basis of our being, the basis of life. It is similar to the pattern of a dance and it never repeats itself. If the energy stops for various reasons, we fall into the trap of repeating circumstances and occasions of the same events in our daily life. And as we build and fortify our ego through repetition of the mind patterns and models of behavior, we infinitely begin to live the same life script.
In the space of the workshop, we will recall how to create together in harmony and love with the rhythm of the planet and all Existence. We will explore various forms of dance and meditative practices, will align the body and energy through dance, healing, meditation, conscious experience. We will go through practices of spontaneous dance, dance of the five elements, dance of male and female energies, solar and lunar energy, the earth and the sky, the rhythms and cycles of the body, through the dance of images and archetypes.
We will combine breath, movement and images in the dance, to heal and restore our body and energy, to release the memory of the soul, and to dance the Dance of Love. We will make a new dimension of life inside and outside, and create ourselves and our life together with the Space.

Maya – master of sacred knowledge about human nature, creator of Mandala dance. She is holding various workshops for men and women, which open their primordial nature and integrate all experiences and qualities of life. Maya has been giving transmission of Mandala dance since 2009. During these years she has created a system of integrative workshops and thousands of women has participated in them. For those who are ready to be instructor of Mandala dance, there are some basic and training workshops, such as like Birth, Blossoming, Maturity, 1,2,3th level of Mandala dance. Instructors hold regular classes in 30 cities in Russia, as well as in Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, Latvia. Mandala dance becomes more and more popular, and women come from many countries, like France, Belgium, Germany, Spain, India, Thailand, Singapore, Bali. All workshops help to give healing for the soul and body, feel the deepest truth of who you are, remember and connect with Infinite Creativity. Basic workshops are given by Maya with her soul sister and co-creator Tanhit. Maya started practicing and travelling all over the world at the age of 18, studying with many well-known masters, Osho-group leaders, Buddhist teachers, tantric masters Surabi, Punit. Maya has spent 14 years with sufi master Zahira. Her fundamental master is dzogchen teacher Namkai Norbu. Maya has spent many years practicing different therapeutic work, energy healing, reiki, massage. She has studied various dance traditions, such as contact improvisation, jazz- modern, tango, flamenco, for 6 years and constantly has visited international festivals.

Time: 20-24th september 2017
Venue: Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn http://bli.ee/
Course fee: 340 euros before 1st august,
later 360 euros
Registration and additional information: info@sunara.ee or ph: Merliis +3725539165 or Kretel +37256241111

 

НА РУССКОМ
Жизнь как великий танец

Это новый семинар, для мужчин и женщин. Открыт для любого уровня.

Энергия в нашем теле протекает непрерывно, без остановок, через наше дыхание и сознание. Движение энергии – основа нашего существа, основа жизни. Этот рисунок подобен рисунку танца, он никогда не повторяется. Если же энергия останавливается по разным причинам, то мы попадаем в ловушку повторения одних и тех же сценариев, событий. Мы создаем и укрепляем наше Эго, через повторение паттернов и моделей поведения в своем уме и бесконечно начинаем проживать одинаковые сценарии жизни.

В пространстве семинара мы снова вспомним как творить вместе с ритмом планеты, всего сущего, в гармонии и любви. На семинаре мы будем исследовать различные формы танца и медитативных практик. Будем выстраивать тело и энергию через танец, исцеление, медитацию, осознанное проживание себя. Мы пойдем через практики спонтанного танца, танца 5 элементов, танец мужского и женского, солнечной и лунной энергии, земли и неба, ритмов и циклов тела, через танец образов и архетипов.
Мы будем соединять дыхание, движение и образы в танце, исцелять и восстанавливать наше тело и энергию, освобождать память души, и творить танец любви. Мы будем создавать новое измерение жизни внутри и снаружи, творить вместе с пространством себя и свою жизнь.

MAYA o ceбe:
С самого детства я активно получала информацию через сны, потом у меня открылось видение. Приходила память прошлых жизней, были различные воспоминания, очень реальные, но я не могла понять, что это. Мне потребовалось много времени, чтобы научиться жить с этим качеством видения. Эти воспоминания подтолкнули меня к наблюдению и вслушиванию в себя и окружающий мир, к поиску своего пути, своей связи с мастерами и учениями, своего предназначения. Я искала ответы на вопрос «Зачем я здесь? Для чего я сюда пришла?».
Одновременно с духовными способностями, открывались и творческие. Мое яркое ощущение цвета, красоты форм привело меня в живопись. Потребность в рисовании была настолько сильной, что, закончив Калининградскую художественную школу, позже я отправилась в Москву и поступила на художественный факультет Педагогического института. Это время для меня было посвящено восприятию жизни через сочетание цветов, я открывала для себя новые грани существования.
Одна из сильнейших встреч в моей жизни была встреча с суфийским мастером Захирой, с которой я провела 14 лет. Она дала мне огромный опыт любви, жизненной мудрости, духовного пути. Через Захиру, через ее состояние празднования жизни, творчества, музыки, я вошла в направление танца. В этот период я открыла для себя разные виды танца, ездила на обучение и различные танцевальные фестивали по всему миру. Этот опыт дал мне огромное переживание тела, ощущения себя в разных качествах. Через танец я увидела, как творчество, духовность и телесные практики сливаются в единый путь.
В этот же период я начала изучать тантру и очень благодарна своим учителям Сураби, Пунит и Ананд, которые передали мне глубокое и прекрасное знание о природе мужского и женского.
Также я все время ощущала присутствие, через книги и практики, мастера Ошо и его мудрость оказала на меня влияние.
Стремление глубже понять себя привело меня в Индию. Я продолжала практиковать, танцевать, путешествовать. С юности танец естественно был частью моей жизни. Я много танцевала до этого – фламенко, танго, контемпорари, африканские танцы, контактная импровизация. Я ездила по разным странам, танцевальным фестивалям по всему миру. Мой танцевальный опыт показал мне как соединиться с женской частью, с женской вибрацией через движение. И это стало еще одним шагом в моем движении.

Время: 20-24 сентября 2017 года
Место проведения: Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn http://bli.ee/
Стоимость курса: 340 евро до 1 августа,
Позже 360 евро
Регистрация и дополнительная информация: info@sunara.ee или по тел: Kretel +37256241111