Mees ja Naine. Püha ühendus. 53913797_2343985128999254_8681544728300224512_n
Kutsume Sind põnevale teekonnale oma olemusse, meie algsete omaduste juurde. Läbi 5-e päevase sügava rännaku avastame iseend ja teineteist, avame end oma tõelisele olemuse lätetele. Sel kursusel integreerime sügavuti meie Mees- ja Naisenergiad, tunneme ära nende omadused endas ja teistes, mõistame ning tunnetame üksteise erinevusi ja sarnasusi.
Õpime kuulama oma vajadusi, ära tundma keha ja hinge soove ning nägema ja kuulma ka teise inimese vajadusi.
💠💠💠
Leiame vastused küsimustele:

– Kuidas end avada ja oma tundeid jagada, olles austuses ning tunnustades üksteist?
-Kuidas luua ja austada meie isiklikke piire ja partneri piire?
-Kuidas luua harmoonilisi suhteid paarina ja kogu maailmaga, minnes koos läbi rasketest perioodidest elus, igapäevastest muutuvatest rütmidest ja tsüklitest?
-Kuidas luua igapäevast harmoonilist kommunikatsiooni?
💠💠💠
Kursusel kogeme järgmisi praktikaid:
– tantristliku hingamise praktikad
– tantramassaaž
– nais- ja meesliinide tervendamine
– töötamine uskumustega, mõtte- ja käitumismustritega
– keha ja meele puhastus
– töö visualisatsiooniga
– tantsupraktikad
-kollektiivse tervenemise praktikad ringis
💠💠💠
Sellel kursusel tekib kaunis ühendus mehe ja naise vahel, milles avastame end läbi keha aktsepteerimise paktikate ning loome sügava ühenduse maaema ja taevaisaga. Puhastame ja väestame seeläbi ka oma maiseid nais- ja meesliine.
Naiste jaoks on see suurepärane võimalus aktsepteerida oma meespoolt ning mõista kuidas see mõjutab suhteid meestega. Meestel on võimalus ära tunda oma sensuaalsed ja emotsionaalsed osad ning need integreerida. Samuti aktsepteerida oma keha ja leida ühendus nii maaema kui ka oma füüsilise emaga.
💠💠💠

Maya on Mandalatantsu looja ja inimolemust puudutavate iidsete teadmiste meister. Alates 2009. aastast viib ta oma kursuseid läbi lisaks Venemaale pidevalt ka Prantsusmaal, Belgias, Saksamaal, Hispaanias, Indias, Taimaal, Singapuris ja Balil. Võimas energia, mis tema kursustel alati tekib, tervendab keha ja hinge; aitab mõista sügavaimat tõde sellest, kes sa oled; meenutada ja taasühineda Lõputu Loovusega.
Maya alustas vaimsete praktikate ja ümber maailma reisimisega juba 18-aastaselt, õppis mitmete tuntud meistrite juures nii budismi, Surabi tantra suunal kui ka Osho gruppides. 14 aastat veetis Maya koos sufi meistri Zahiraga. Talle kõige olulisem meister on aga dzogcheni õpetaja Namkai Norbu.
💠💠💠
See grupp on meestele ja naistele, kellel juba on eelnev mediteerimise kogemus.
Kursus on sobilik nii paaridele kui ka vallalistele.
Koht: Adila camp http://www.adila.ee/asukoht_est
Aeg: 7-11. august 2019 Algus 7ndal ca kell 13:00 ja lõpp 11ndal kell 15:00
Lisainfo ja registreerimine: info@sunara.ee või telefoni teel 5539165
Hind: Kursuse tasu 450 eurot kuni 30. maini ja hiljem 550 eurot
Ööbimine ja söök peremajas 200 eurot inimene
Võimalik ööbida ka privaatses puhkemajas või kämpingus. Vaata siit:
http://www.adila.ee/majad_est
Küsi ööbimiste kohta lisa, saadame hinnad ja võimalused.

Мужчина и Женщина. Сакральный союз
Семинар «Мужчина и Женщина. Сакральный союз» — это совместное путешествие в свою изначальную суть, в свои природные качества. В течение 5 дней мы будем открывать пространство друг друга в едином кругу и двигаться в совместное путешествие распознавания своей истинной природы. Этот семинар о том, как пойти глубоко в свое Мужское и Женское, распознать природу этих качеств внутри себя и в друг друге, понять и почувствовать наши различия и наше единство. О том, как слышать свои потребности- потребности тела, души, как видеть и слышать потребности друг друга. Как открываться и проговаривать все состояния из уважения и ценности к друг другу. Как осознавать и уважать свои границы и границы партнера. Как выстраивать гармоничную связь в паре и с миром, совместно проживая сложные периоды в жизни, ежедневно меняющиеся ритмы и циклы. Как творчески подходить к нахождению форм и способов для гармоничного общения.
На семинаре мы будем проходить через практики:
– тантрические дыхательные практики
– тантрический массаж
-исцеление женской и мужской линий рода работа с верованиями, установками, моделями поведения
– очищение состояния души и тела работа с визуализацией
– танцевальные практики
-коллективная практика исцеления в кругу
Это удивительная и красивая встреча Мужчины и Женщины, в которой мы будем открывать себя через практики принятия тела, соединения с Матерью Землей и Отцом Небом, соединения с женским и мужским Родом на Земле.
Для женщин — это необыкновенная возможность принять свою мужскую природу, соединиться с ней и понять, как это влияет на отношения с мужчинами; для мужчин — распознать свои чувственные и эмоциональные части, принять свое тело и соединиться с Матерью Землей и со своей матерью.
Группа для зрелых мужчин и женщин с опытом медитаций.
Для регистрации на семинар высылайте описание своего опыта духовных практик и фото организатору.
Место: Adila Camp: http://www.adila.ee/asukoht_est
Время 7-11. август 2019. Мы начинаем 7-го около 13:00 и заканчиваем 11-го около 15:00.
Информация и регистрация: info@sunara.ee или по телефону: +372 56241111
Цена: 450 евро до 30 мая. Позже 550 евро
Проживание и питание в «Peremaja» 200 евро на человека http://www.adila.ee/peremaja_est
Если вы хотите разместить в частный доме или в кемпинге, выберите свои варианты здесь: http://www.adila.ee/majad_est
Пожалуйста, дайте нам знать ваши предпочтения, и мы вышлем вам всю информацию и цены.

Man and Woman. A Sacred Union.
The workshop “Man and Woman. A Sacred Union” is a journey to our essence, to its original qualities. Within 5 days, being together in one circle, we will make a joint journey, exploring each other’s space, unveiling our true nature. This workshop is about how to go deeply into our Male and Female, to recognize the nature of these qualities within ourselves and others, to understand and to feel our differences and similarities.
We will learn how to listen to our needs -the needs of the body and soul, how to see and hear the needs of the other person. How to open up our feelings and share, being in respect and appreciation to each other. How to set and respect our personal boundaries and the boundaries of the partner. How to build harmonious relationships in a couple and with the world, going together through hard periods of life, daily changing rhythms and cycles. How to work out a creative approach to forms and ways of harmonious communication.
At the workshop we will go through the practices:
– tantric breathing practices
– tantric massage
– healing of the female and male lineages
– work with beliefs, mind attitudes, models of behavior
– purification of the mind and body
– work with visualization
– dance practices
– collective healing practices in the circle
This is an amazingly beautiful encounter of a Man and a Woman, in which we will explore ourselves through the practices of accepting the body, connection with Mother Earth and Father Heaven, connection with female and male lineages on Earth.
For women, it is an extraordinary opportunity to accept their male nature, to understand how it affects relationships with men; for men, it is a chance to recognize their sensual and emotional parts, to accept their body and to connect with Mother Earth and with their physical mother.
This group is for men and women with meditation experience.
Workshop is suitable for couples as well for singles.
Place: Adila camp http://www.adila.ee/asukoht_est
Time: 7-11. august 2019. We start on 7th around 13:00 and finish on 11th around 15:00
Information and registration: info@sunara.ee or by phone: +372 5539165, +372 56241111
Price: 450 EUR until May 30. Later 550 EUR
Accommodation and food in „Peremaja“ 200 EUR per person http://www.adila.ee/peremaja_est
If you wish to stay in private house or camping, choose your options here: http://www.adila.ee/majad_est
Please let us know your preferences and we will send you all the informtion and prices.